بخشنامه – شماره :بخشنامه گمرکی “۱۷۵٫۱۴۰۲٫۱۸۲۶۰۳۳” ابلاغ نظریه حقوقی مبنی بر عدم شمول عوارض صادراتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش

مشاهده قبلی

بخشنامه – شماره :بخشنامه گمرکی “۱۷۶٫۱۴۰۲٫۱۸۳۸۴۴۱” لزوم بررسی و اصلاح اطلاعات و آمار ارسالی ورود برای پردازش

مشاهده بعدی

مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی محدود به ۱۴۰۲